شرکت کننده گرامی با توجه دوره ای که ثبت نام کرده اید لینک کلاس مورد نظر را کلیک کرده و وارد کلاس شوید
همچنین توجه داشته باشید که لینک کلاس ۳۰ دقیقه قبل از برگزاری کلاس در فعال قرار خواهد گرفت.